มาริน่า เบย์ฟร้อนท์ ศรีราชา

ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของ : บริษัท อาร์ ซี เค พร็อมเพอร์ตี้ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 15/12/2557 – 15/10/2559

360,613,000 บาท