Blog

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ได้รับงานก่อสร้างใหม่ คว้างานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างงาน โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร
ได้ร่วมงานกับบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ จำกัด มูลค่าโครงการอยู่ที่ 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 9 เดือน