Blog

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY ) บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาตราฐานสากล จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมี ดร.ธนู กุลชล เป็นประธานในการประชุม นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร คุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริหาร รายงานผลประกอบการในปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ กรุงเทพมหานคร