Blog

เนื่องในโอกาสดำเนินธุรกิจ ครบ 34 ปี บมจ.ไทยโพลีคอนส์และบริษัทในเครือ จึงได้จัดพิธีมอบทองคำให้กับพนักงานอายุงานครบ 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทองคำให้กับพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ไทยโพลีคอนส์